การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลปี พ.ศ. 2563

องค์การสหประชาชาติ เป็นผู้กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพื่อให้เห็นถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต โดยให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” ว่า คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลปี พ.ศ. 2563

This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 7th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of "Population ageing and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".
 
พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes and other podcast streaming platforms.


"We do not stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing"

...So said the famous playwright and political activist George Bernard Shaw. Alas, instead of being celebrated, older age is feared and looked down upon by many and ageism fuels this fear.

Your legacy lives on Ruth Bader Ginsburg for all those who believe in a just and fairer world

Ruth Bader Ginsburg, the pioneering US Supreme Court Justice (she was the second female justice ever - in US Supreme Court - when she came onboard), and a steely women's rights activist, passed away at the age of 87 on 18 September 2020. Read about her lifetime contribution to make this world a better place by advancing gender equality. Only possible future is a feminist future where all people - all genders - live with solidarity with each other.

[video] Farmers' woes

Strong unions are pivotal for safety of healthcare workers and patients

In May 2019 all 194 countries that set the agenda of the World Health Organization met at the 72nd World Health Assembly and endorsed the establishment of World Patient Safety Day to be marked annually on 17 September. But this year's COVID-19 pandemic has unveiled the huge challenges and risks healthcare workers are facing globally including hospital-borne infections, violence, stigma, psychological and emotional disturbances, illness and even death. Furthermore, working in unjust, abusive and stressful environments makes healthcare workers more prone to errors which can lead to patient harm. That is why the theme of 2020 World Patient Safety Day is "Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety."

[podcast] International Day of Older Persons: Population ageing and SRHR in Asia Pacific

This Podcast features the 7th session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of "Population ageing and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific" (in lead up to #InternationalDayofOlderPersons #IDOP2020).

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes and other podcast streaming platforms.

[video] Population ageing and SRHR in Asia Pacific

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง นวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 6th APCRSHR10 Virtual session, on the theme of "Innovative financing for sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific"

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

Ensuring women have a rights-based access to emergency contraceptives is vital

Many women and girls around the world have experienced contraception failure, missed taking oral contraceptive pills, or been forced to have sex against their will. For these women, emergency contraception is a safe and effective method that reduces the risk of pregnancy. Expanding the choices for girls and women to prevent unintended pregnancies, depending upon their specific realities and unique contexts, is critical if we are to deliver on sexual and reproductive health related goals and targets.

Innovative financing for women's health becomes vital when purse strings tighten

The COVID-19 pandemic has exposed the fragility of weak health systems that were ill prepared to withstand the onslaught of the pandemic. As documented by the Pulse survey of the WHO, the pandemic has resulted in disruption of essential health services, including sexual and reproductive health services, in most countries. Weak and perpetually poorly-resourced health systems have escalated the woes of the public, more so in low- and lower-middle income countries. This disaster has reinforced the need for countries to not only increase their public health spending, but also explore innovative ways of financing healthcare systems.

[podcast] Innovative financing for sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific

This Podcast features the 6th #APCRSHR10 Virtual session on the theme of "Innovative financing for sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific"

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

[video] Innovative financing for sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific

#APCRSHR10 Virtual-7: Population ageing and SRHR in Asia Pacific

APCRSHR10 Virtual Abstract Presentation of Dr Moazzam Ali

APCRSHR10 Virtual Abstract Presentation of Prof Angela Dawson: Launch of the Asia Pacific Consortium for Emergency Contraception (APCEC)

APCRSHR10 Virtual Plenary presentation of Quazi AKM Mohiul Islam: COVID-19 and SRHR issues in Bangladesh

APCRSHR10 Virtual Abstract Presentation by Loida Almendares of Philippines

#APCRSHR10 Virtual Abstract Presentation of Zahra Fathi Geshnigani

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 ของการประชุม เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, shared highlight of the 5th session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of "Climate Change and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".

 พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เราต้องมีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในข้อที่ 13 ได้กล่าวถึง เรื่องการปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

The need to ensure corporate accountability amidst the pandemic

[click here to read in Spanish language] Across the world, government responses to the COVID-19 pandemic have highlighted deep and long-standing systemic inequalities in the current dominant economic and development models. Messages, such as “stay home, stay safe”, social distancing, and “wash hands for 20–40 seconds with soap and running water” are barely relevant for those who struggle for food, decent living, public water, and basic sanitation. From our view as human rights defenders from Colombia and India, we see our government taking measures that are destroying lives.

[video] Reviving People's Politics Front

Climate change under gender lens

Countries in the Asia Pacific region are in the forefront of bearing the onslaught of climate change. During the last three decades 45% of the world's natural disasters have occurred in this region, which is vulnerable to floods, cyclones, earthquakes, droughts, storms and tsunamis.

[video] Climate change and SRHR in Asia Pacific

[podcast] Climate change and sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific

This Podcast features 5th #APCRSHR10 Virtual session on the theme of #ClimateChange and #SRHR in the Asia Pacific”.

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

Abstract presentation of Dr Ashish Bajracharya (How Do Environmental Changes Affect the Health and Wellbeing of Vulnerable Populations in South and Southeast Asia: Evidence from Country Studies in Cambodia, India and Pakistan)

Abstract presentation of Leiloa Asaasa (SRH and building stronger Samoan communities through the Community Disaster and Climate Risk Management (CDCRM) program)

Abstract presentation of Biplabi Shrestha (Raising the bar on SRHR in the Age of Climate Change through Women and Earth (WORTH) Initiative)

Plenary presentation of Dr Adrian Hayes (Improving SRHR in an age of climate change and sustainable development)

Abstract presentation of Dr Safieh Shahriari Afshar (Humanitarian assistance through the provision of SRH services in flood affected areas of Golestan Province, Islamic Republic of Iran by Family Health Association of Iran)

Abstract presentation of Dr Zeba Sathar

Abstract presentation of Bidhubhushan Mahapatra

It is all in the game: Sports, gender equality and human rights

Undoubtedly, sports and physical activities are essential for our mental and physical wellbeing. But how can a sport help in addressing sexual and reproductive health issues of the youth, and social ills like sexual and other forms of gender-based violence? It looks somewhat incredible.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่สี่ ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 นี้ นำเสนอเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันเยาวชนสากลปี พ.ศ. 2563

การประชุมออนไลน์ครั้งที่สี่ ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 นี้ นำเสนอเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันเยาวชนสากลปี พ.ศ. 2563

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่สี่ ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 นี้ ได้นำเสนอเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันเยาวชนสากลปี พ.ศ. 2563


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, shared highlight of the 4th session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of "Young people and Sexual and reproductive health and rights in the Pacific" in lead up to the International Youth Day 2020. 

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 4 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันเยาวชนสากลปี พ.ศ. 2563

ในการประชุมครั้งนี้ ดร. Shiang Cheng Lim ได้นำเสนอการวิจัยเรื่อง “การป้องกันที่มากเกินไป และการด้อยโอกาส – อุปสรรคทางกฎหมาย ในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

[podcast] Youth engagement for sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific

This Podcast features a special #APCRSHR10 Virtual session to mark International Youth Day 2020. Youth speakers across the Asia Pacific share their insights on meaningful participation in political, economic and social life and processes to advance youth and adolescents sexual and reproductive health and rights.

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

[video] Youth engagement for sexual and reproductive health and rights (SRHR) action in Asia Pacific

 

[video] Environment Impact Assessment (EIA) draft: experts share insights for stronger EIA

Growing up as a girl in rural India: What does it mean?

Adolescence or teenage is that critical phase when one transitions from childhood to adulthood. It is marked by important biological changes and the onset of puberty. This 'growing up' is also about experiencing the joys and challenges of youth. However, for many girls especially those living in rural India, growing up in patriarchal socio-cultural set ups also signifies the tightening of an increased set of regressive controls on their lives, including the denial of going to school. Even after more than a decade of the passing of the Right to Education (RTE) Act in 2009, 37% of girls of age 6 and above in rural areas have never been to school, as per National Family Health Survey (NFHS)-4 data. Also nearly 40% of rural women aged 15-49 years are illiterate (as against 17% men) and even among those who are literate a mere 27% have 10 or more years of schooling.

A nuclear-free world is crucial for sustainable development

"Most people are completely, blissfully ignorant about the situation, and those of us who believe in sustainable development are not able to do anything", this is how Dr SP Udayakumar describes the current situation relating to nuclear power and its uses throughout the world. Dr Udayakumar is a writer and anti-nuclear activist from Tamil Nadu, India. He is the convener of the People's Movement Against Nuclear Energy (PMANE), which has been at the forefront of the anti-nuclear struggle in Kudankulam. He also co-founded the South Asian Community Center for Education and Research (SACCER).

[podcast] Youth and sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific


This Podcast features the fourth session of #APCRSHR10 Virtual on the theme, "Young people and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific", in lead up to the International Youth Day 2020.

 Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

[video] Young people and sexual & reproductive health & rights in Asia Pacific

#APCRSHR10 Virtual: Abstract presentation by Shiang Cheng Lim (Overprotected and Underserved – Legal barriers to young people’s access to sexual and reproductive health services in South-East Asia countries)

#APCRSHR10 Virtual: Abstract presentation by Nicole Banister (Leveraging sport to improve perceptions of violence and sexual and reproductive health and rights for adolescents: Insights gained from Grassroot Soccer’s play-based approach in Papua New Guinea)

#APCRSHR10 Virtual: Abstract presentation by SM Shaikat (Ensuring Youth Voices by Establishing Sustainable National Platform for SRHR)

#APCRSHR10 Virtual: Plenary presentation by Vu Tran Dung (Sexual and reproductive health Issues of young key affected populations YKPs in Asia Pacific)

#APCRSHR10 Virtual: Abstract presentation by Nalini Khurana (The cost of “growing up”: Intensification of regressive norms and practices impacting adolescent girls in Jharkhand, India)

International Youth Day special #APCRSHR10 Virtual session: Youth engagement for SRHR action in Asia Pacific

Gender stereotypes plaguing the pandemic response

The Pioneer, 30 July 2020
As per a recent news, a senior bureaucrat in Lucknow said, "The increase in female infection (of COVID-19) ratio is a clear indication that women are going out in the market and not following the precautions [for COVID-19 prevention]". This statement is not only devoid of any scientific evidence but also reeks of a deep-rooted patriarchal mindset. It also assumes as if men are 'following precautions'.

If we look at the data cited in the same news, 70.49% males and 29.51% females tested positive for coronavirus (perhaps in July) as compared to May 2020 when 74.6% males and 25.4% females had tested positive) in Uttar Pradesh state of India.

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่สาม ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิก

This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, shared highlight of the third session of #APCRSHR10 Virtual on the theme Sexual and reproductive health and rights in the Pacific.

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 3 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิก | Karen Hill, ผู้อำนวยการ โครงการและปฎิบัติการภูมิภาคแปซิฟิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ได้นำเสนอกลยุทธ์ Niu Vaka ในภูมิภาคแปซิฟิก สำหรับปีพ.ศ. 2562 – 2565 ในเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิก

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, and other podcast streaming platforms.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่สาม ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิก

การประชุมออนไลน์ครั้งที่สาม ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อเรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภูมิภาคแปซิฟิก

Until the rich and poor alike use the same public health services we cannot beat the pandemic

“COVID-19 has exposed the lie that free markets can deliver healthcare for all, the fiction that unpaid care work isn't work, the delusion that we live in a post-racist world. We are all floating on the same sea, but some are in superyatches and others clinging to drifting debris” said Antonio Guterres, United Nations Secretary General.

#APCRSHR10 Virtual-4: Young people and SRHR in Asia Pacific

Where are the men in family planning? Is it the business of women alone?

In many parts of the world, including India, family planning is largely viewed as a women’s issue and family planning programming is primarily focused on women. In fact, out of the 14 choices listed as methods of contraception, only 2 - condoms and vasectomy - require men's direct participation for use and are, what we call, male family planning methods. The rest are for female use.

For a better world, our lifestyle must be based on as less resources as possible

Medha Patkar launches youth led Towards A Better World campaign

[हिंदी] [click here to see the recording] Senior activist Medha Patkar launched a youth led, Towards A Better World campaign, in an online session where several youth leaders of Fridays For Future (a global movement led by Greta Thunberg) and other youth activists took part. We must change our life, lifestyle and sources of livelihood for a sustainable and just development, said Medha Patkar. "People should commit to at least one thing they will do to make this world a better place" appealed Dr Sandeep Pandey, Magsaysay Awardee and Vice President of Socialist Party (India). Dr Pandey is also a key inspiration that has motivated the young people to step forward and launch this campaign.

[video] Medha Patkar launches a youth-led 'Towards A Better World' campaign


Medha Patkar launches youth-led Towards A Better World campaign

A vaccine for COVID-19: So near and yet so far

With the numbers of those infected with COVID-19 (SARS-CoV-2) escalating everyday globally we are indeed wading through turbulent waters with no end at sight. Scientists around the world are literally burning the midnight oil, searching frantically for a treatment to rid the world of this pandemic. It is a race between humans and the virus. And although it is too early to predict anything, their efforts for developing a vaccine have met with some initial successes, with 5 candidate vaccines having entered phase-3 of their clinical trials. And as we wait with bated breath for the magic vaccine, a historic moment has already set in with the large scale manufacturing of some of these vaccines already begun, including in India.

Coronavirus triggers gender-based violence, inequality

The COVID-19 pandemic has caused an emergence of another parallel pandemic of violence against women and girls—those who were locked up with their abusers in their homes during lockdown, a prominent women and human rights advocate said.

Countries called on to reaffirm commitment to ICPD agenda

In November 2019, just a few months before the COVID-19 pandemic hit the world, leaders across the globe, including Indonesia, had reaffirmed their commitments to advance Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR) of their people during the 25th anniversary of the landmark Program of Action of the International Conference of Population and Development (ICPD) in Nairobi, Kenya.

[podcast] Sexual and reproductive health and rights in the Pacific | #APCRSHR10 Virtual


This Podcast features the third session of #APCRSHR10 Virtual on the theme, "Sexual and reproductive health and rights in the Pacific".

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, and other podcast streaming platforms.

[video] Sexual and reproductive health and rights in the Pacific | #APCRSHR10 Virtual


#APCRSHR10 Virtual plenary presentation of Karen Hill (SRHR in the Pacific: strategic approach)

#APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Helen Henderson (Access to male family planning methods in Timor-Leste: findings from a participatory, qualitative research project)

#APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Olanike Adedeji (Roadmap to achieving zero unmet need in the Pacific)

#APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Michelle O'Connor (Adolescent Sexual and Reproductive Well-Being in the Republic of Fiji)

#APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Anna Ravendran and Kate Burry of Family Planning New Zealand (SRHR in Rural Vanuatu: Knowledge, Access and Barriers)

Never say die: Disability is not about inability

They may be differently abled but they do not lack in ability. Yes, I am talking about the more than one billion people in the world who live with some form of disability. They could be persons with impaired functions of the senses, mobility, cognition or with psychosocial difficulties. Out of these, an estimated 690 million live in the Asia Pacific region, which accounts for the largest number of persons with disabilities in the world.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 เรื่อง วันประชากรโลก: การเร่งสิทธิและให้ทางเลือกสำหรับทุกคน หลังสถานการณ์ COVID ในเอเชียแปซิฟิก

การประชุมออนไลน์ครั้งที่สอง ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษ เนื่องในวันประชากรโลก โดยมีหัวข้อเรื่อง วันประชากรโลก: การเร่งสิทธิและให้ทางเลือกสำหรับทุกคน หลังสถานการณ์ COVID ในเอเชียแปซิฟิก

[podcast] #APCRSHR10: การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 เรื่อง วันประชากรโลก: การเร่งสิทธิและให้ทางเลือกสำหรับทุกคน หลังสถานการณ์ COVID ในเอเชียแปซิฟิก


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, shared highlight of the second session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of World Population Day: Asia Pacific Talks | Accelerating Rights and Choices for All in a Post-COVID Asia-Pacific. This session is the special Event for the World Population Day. Over 25 years since ICPD 1994, the Asia-Pacific region has made significant progress towards ending maternal mortality, unmet need for family planning, and gender-based violence and harmful practices against women and girls.

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง วันประชากรโลก: การเร่งสิทธิและให้ทางเลือกสำหรับทุกคน หลังสถานการณ์ COVID ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษ เนื่องในวันประชากรโลก

โดยกว่า 25 ปี นับตั้งแต่ ICPD พ.ศ. 2537 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความคืบหน้าอย่างมี นัยสำคัญ ที่มุ่งขจัดสามเรื่องสำคัญ คือ ความต้องการการคุมกำเนิดที่ไม่สัมฤทธิ์ การเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดที่ป้องกันได้ และความรุนแรงบนฐานเพศ และการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง โดยสามอย่างนี้ต้องเป็นศูนย์

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, and other podcast streaming platforms.

Beyond tokenism: Accelerating rights of women and girls in a post-COVID era

I am tempted to share this very recent photograph of a newly done up mural in a very prominent area of my city barely a stone-throw distance from the state parliament. It is a clear depiction of what our patriarchal society wants its women to be-meek submissive, docile, their colourless faces devoid of any hope or desires. I fervently hope that it is not the sign of times to come.

#APCRSHR10 Virtual-3: Sexual and reproductive health and rights in the Pacific

[podcast] Accelerating rights and choices for all in a post-COVID Asia-Pacific


This Podcast features the 2nd session of #APCRSHR10 Virtual in the lead up to World Population Day on the theme of "Accelerating Rights and Choices for All in a Post-COVID Asia-Pacific". Co-hosted by United Nations Population Fund (UNFPA) Asia and the Pacific, in partnership with UNFPA Cambodia, the APCRSHR10 (10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights) secretariat in Cambodia/ Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC) and CNS, this session featured globally and regionally renowned advocates championing the ICPD Programme of Action and UNFPA’s crucial mandate at this time of global challenge.

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, and other podcast streaming platforms.

[video] Accelerating rights and choices for all in a post-COVID Asia-Pacific


การประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่องสิทธิและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ หรือ

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี

การประชุมเอเชียแปซิฟิกนั้นจัดประชุมขึ้นทุกสองปี ซึ่งได้มีการจัดการประชุมมามากกว่า 20 ปี โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

[podcast] #APCRSHR10: การประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่องสิทธิและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among the #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and works with EACM foundation in Thailand. She shares highlights of the first session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of "Addressing barriers to accelerate progress on sexual and reproductive health and rights in Asia and the Pacific". SRHR is essential for human development, sustainable development and for countries to reach SDGs.

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ผู้ซึ่งทำงาน ณ.มูลนิธิ อี.เอ.ซี.เอ็ม ในประเทศไทยได้พูดถึงการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยการประชุมออนไลน์นี้ เป็นการประชุมครั้งแรกนั้นมีหัวข้อเรื่อง “การระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อเร่งความก้าวหน้าของสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ในเอเชียแปซิฟิก”โดยเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนามนุษย์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศนั้นที่ต้องเข้าถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, and other podcast streaming platforms.