การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลปี พ.ศ. 2563

องค์การสหประชาชาติ เป็นผู้กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพื่อให้เห็นถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต โดยให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” ว่า คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลปี พ.ศ. 2563

This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 7th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of "Population ageing and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".
 
พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 7 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes and other podcast streaming platforms.


"We do not stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing"

...So said the famous playwright and political activist George Bernard Shaw. Alas, instead of being celebrated, older age is feared and looked down upon by many and ageism fuels this fear.

Your legacy lives on Ruth Bader Ginsburg for all those who believe in a just and fairer world

Ruth Bader Ginsburg, the pioneering US Supreme Court Justice (she was the second female justice ever - in US Supreme Court - when she came onboard), and a steely women's rights activist, passed away at the age of 87 on 18 September 2020. Read about her lifetime contribution to make this world a better place by advancing gender equality. Only possible future is a feminist future where all people - all genders - live with solidarity with each other.

[video] Farmers' woes

Strong unions are pivotal for safety of healthcare workers and patients

In May 2019 all 194 countries that set the agenda of the World Health Organization met at the 72nd World Health Assembly and endorsed the establishment of World Patient Safety Day to be marked annually on 17 September. But this year's COVID-19 pandemic has unveiled the huge challenges and risks healthcare workers are facing globally including hospital-borne infections, violence, stigma, psychological and emotional disturbances, illness and even death. Furthermore, working in unjust, abusive and stressful environments makes healthcare workers more prone to errors which can lead to patient harm. That is why the theme of 2020 World Patient Safety Day is "Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety."

[podcast] International Day of Older Persons: Population ageing and SRHR in Asia Pacific

This Podcast features the 7th session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of "Population ageing and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific" (in lead up to #InternationalDayofOlderPersons #IDOP2020).

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes and other podcast streaming platforms.

[video] Population ageing and SRHR in Asia Pacific

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง นวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 6th APCRSHR10 Virtual session, on the theme of "Innovative financing for sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific"

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เรื่องนวัตกรรมทางการเงินในด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, and other podcast streaming platforms.

Ensuring women have a rights-based access to emergency contraceptives is vital

Many women and girls around the world have experienced contraception failure, missed taking oral contraceptive pills, or been forced to have sex against their will. For these women, emergency contraception is a safe and effective method that reduces the risk of pregnancy. Expanding the choices for girls and women to prevent unintended pregnancies, depending upon their specific realities and unique contexts, is critical if we are to deliver on sexual and reproductive health related goals and targets.

Innovative financing for women's health becomes vital when purse strings tighten

The COVID-19 pandemic has exposed the fragility of weak health systems that were ill prepared to withstand the onslaught of the pandemic. As documented by the Pulse survey of the WHO, the pandemic has resulted in disruption of essential health services, including sexual and reproductive health services, in most countries. Weak and perpetually poorly-resourced health systems have escalated the woes of the public, more so in low- and lower-middle income countries. This disaster has reinforced the need for countries to not only increase their public health spending, but also explore innovative ways of financing healthcare systems.